O súťaži

Zlatá minca je nezávislá a transparentná súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. O poradí v jednotlivých kategóriách rozhoduje odborná porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, finančných serverov, finančných sprostredkovateľov, profesijných asociácií, autori kníh, tvorcovia projektov finančnej gramotnosti, advokáti a aktuári (poistní matematici). Spoločne tvoria veľmi hodnotný a komplexný tím finančných expertov. 

V ročníku Zlatá minca 2022 sa hlasovalo v 35 produktových a 5 samostatných kategóriách. Odborná porota mala 189 členov.

Každý člen odbornej poroty vyberá tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej má odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu sú kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusí vyplňovať kategóriu, o ktorej nemá dostatok informácií.

Výsledkom ich práce je tabuľka najlepších finančných produktov. U každého produktu sa uvádza počet bodov, ktoré produkt v hlasovaní odbornej poroty získal (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie).

Zlatá minca pôsobí aj na sociálnych sieťach:
Fórum Zlatá minca je najväčšia slovenská facebooková skupina o finančných produktoch.
Zlatá minca je vzdelávací účet finančnej gramotnosti na Instagrame.
Súťaž finančných produktov Zlatá minca je YouTube kanál, ktorý zverejnil vyše 50 vzdelávacích webinárov z celého finančného spektra.


Viac informácií o Zlatej minci:

Rozhovor so zakladateľom Zlatej mince:

Pravidlá súťaže Zlatá minca

1) Všeobecné informácie
■ Súťaž finančných produktov Zlatá minca sa na Slovensku realizuje raz ročne.
■ O poradí v jednotlivých kategóriách Zlatej mince rozhoduje odborná porota.

2) Odborná porota
■ Porotu tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, finančných serverov, finančných sprostredkovateľov, profesijných asociácií, autori kníh, tvorcovia projektov finančnej gramotnosti a poistní matematici (aktuári).
■ Členom odbornej poroty sa môže stať odborník, schopný zodpovedne a objektívne hlasovať aspoň v jednej z kategórií Zlatej mince. Členstvo v odbornej porote potvrdzuje organizátor súťaže.
■ Zoznam členov odbornej poroty je každý rok po ukončení hlasovania zverejnený na webovej stránke súťaže.

3) Nominácie
■ Nominácia produktov do jednotlivých kategórií je bezplatná*. Právo nominovať majú organizátor a finančné inštitúcie – tvorcovia produktov. Každý nominujúci má právo prihlásiť do každej produktovej kategórie Zlatej mince maximálne 3 produkty, ktoré nesmú byť akciové ani inak časovo obmedzené.
■ Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými nominujúcimi účastníkmi súťaže.
■ Za spoločnosti, ktoré v stanovenom termíne nedoručili nominácie, nominuje ich produkty organizátor súťaže. Zámerom je, aby v súťaži boli zastúpené produkty všetkých relevantných spoločností na trhu.
■ Samostatné podmienky platia pre kategóriu OBJAV roka, ktorá má upozorniť na zaujímavé nové produkty pre klienta. Do tejto kategórie je možné nominovať len nové produkty uvedené na trh za obdobie posledného roku (presné termíny pre túto kategóriu určuje v každom ročníku organizátor súťaže). Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt. Každý produkt môže byť počas doby svojej existencie do tejto kategórie nominovaný iba raz.

■ Do kategórie EKO produkt môže byť nominovaný každý produkt bánk, poisťovní alebo fondov, o ktorom si jeho tvorcovia myslia, že je dostatočne ekologický, aby uspel v hlasovaní odbornej poroty. Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt.
■ Pri hlasovaní o Najinovatívnejšej banke a Najinovatívnejšej poisťovňi vyberajú hlasujúci porotcovia z organizátorom pripraveného zoznamu, v ktorom sa nachádzajú všetky relevantné banky a poisťovne pôsobiace na slovenskom finančnom trhu.
* Výnimkou o bezplatnosti nominácií sú kategórie OBJAV roka a EKO produkt. Subjekty, nominujúce do týchto kategórií, dávajú príslub celostranovej inzercie v prílohe Zlatá minca v prípade, že ich produkt ocenenie získa.

4) Hlasovanie odbornej poroty
■ Člen odbornej poroty označuje v jednotlivých kategóriách produkty na prvom, druhom a treťom mieste. Člen odbornej poroty nemusí hlasovať vo všetkých kategóriách – nevyplňuje kategóriu, ktorú nepozná, resp. o ktorej nemá dostatok informácií. V jednotlivých kategóriách hlasovania odbornej poroty sa produkty vyhodnocujú podľa počtu hlasov, ktoré im boli udelené (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden bod za tretie). Výsledkom sú tabuľky – rebríčky najlepších finančných produktov v jednotlivých kategóriách.
■ Odporúčanými kritériami výberu sú kvalita a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Pri výbere najlepších produktov porota zohľadňuje aj prospešnosť, efektívnosť, unikátnosť, inovatívnosť, transparentnosť a dostupnosť.

5) Hlasovanie verejnosti
■ Nezávisle na hlasovaní odbornej poroty hlasuje na internete za svojich favoritov aj verejnosť. Na rozdiel od poroty však nehlasuje v produktových kategóriách. Každý hlasujúci môže označiť jeden najlepší bankový produkt, jeden najlepší poistný produkt, jednu najústretovejšiu banku a jednu najústretovejšiu poisťovňu. Spolu sa teda udeľujú štyri ceny za hlasovanie verejnosti.
■ V hlasovaní verejnosti je zakázané opakovane hlasovať za jeden produkt. Zamestnanci bánk a poisťovní nesmú komunikovať ani podporovať hlasovanie medzi svojimi zamestnancami, klientmi alebo partnermi.
Od roku 2014 sa hlasovanie verejnosti nerealizovalo.

6) Výsledky
■ V každej kategórii sa oceňujú produkty, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach rebríčka. U každého produktu (s výnimkou kategórie OBJAV roka) je zverejnený počet bodov, ktoré produkt v hlasovaní odbornej poroty získal. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na príslušnom mieste ocenia všetky produkty, ktoré rovnaký počet hlasov získali.
■ V kategórii OBJAV roka dostanú tri najlepšie produkty bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka.
■ V kategóriách Najinovatívnejšia banka a Najinovatívnejšia poisťovňa sa víťazom udeľuje jedno ocenenie Najinovatívnejšia banka a jedno ocenenie Najinovatívnejšia poisťovňa.
■ V hlasovaní verejnosti sa oceňuje vždy len jeden víťaz z každej skupiny.
■ Výsledky súťaže kontroluje a overuje podľa vyššie uvedených pravidiel notár, ktorý oficiálne potvrdí ich správnosť.
■ Ocenené subjekty dostanú certifikát, subjekty ocenené v jednotlivých produktových kategóriách hlasovania odbornej poroty aj mincu. Ocenené subjekty majú právo bezplatne používať vizuál (logo) Zlatej mince, zodpovedajúce získanému oceneniu, po dobu 24 mesiacov po udelení (s výnimkou kategórie OBJAV roka, v ktorej nie je doba používania loga obmedzená).
■ Logo je možné používať iba s uvedením konkrétneho produktu, ktorý ocenenie získal.
■ Úspešné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie môžu projekt podporiť publikovaním príspevkov a inzercie v tlačenej prílohe Zlatá minca a na webe www.zlataminca.sk.

Organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca:
Jiří Ščobák, Media Project Agency, s.r.o., Trnavská 12, 821 02 Bratislava
Kontaktujte nás na sociálnych sieťach alebo e-mailom: jiri.scobak@mpa.sk

O nás