V ktorej kategórii sa orientujete najviac?

V ktorej kategorii sa orientujete najviac.jpg
Člen odbornej poroty, pán Peter Világi  © Braňo Konečný
Aká je vaša spokojnosť s výsledkami v tejto kategórii? Približujú sa vašim preferenciám? Ktoré kritérium zohrávalo najväčšiu úlohu pri vašom rozhodovaní?

Orientujem sa predovšetkým v oblasti poisťovníctva, a teda jednotlivé kategórie poistenia, či už životného alebo neživotného, sú mi známe.  Výsledky hlasovania poroty Zlatá minca nie sú úplne totožné s mojim poradím či preferenciami, ale myslím si, že na ocenených miestach nie sú produkty, ktoré by tam vyslovene nepatrili.
V poistení je zainteresovaných viacero zmluvných strán (poisťovňa, poistník, sprostredkovateľ, oprávnené osoby...) a dôležitá je ich rovnováha. Pri hodnotení je podstatné sledovať možné benefity a plnenia, ktoré produkt finančného ústavu prináša klientovi, pretože on je ten, pre koho sú produkty určené a komu sú predávané. Klient je účastník, ktorý očakáva službu práve vtedy, keď nastane udalosť s negatívnym vplyvom.
Martin Kosztolanyi, aktuár (poistný matematik)

Ako každoročne majú výsledky ankety značnú informačnú hodnotu pre potenciálnych klientov, pretože poskytujú rýchle informácie o výhodnosti jednotlivých produktov finančného trhu. Niektoré produkty sa dlhodobo umiestňujú na popredných priečkach, ale dobré je, že sa objavili aj nové inovatívne produkty. Predpokladám, že výsledky sú inšpirujúce aj pre viaceré zúčastnené inštitúcie pri skvalitňovaní a rozširovaní portfólia ich produktov.
Rudolf Sivák, Ekonomická univerzita Bratislava

Zrozumiteľnosť produktu pre obyčajného spotrebiteľa, využiteľnosť, kvalita a praktickosť.
Jindřich Bardon, Median SK

Moja orientácia vo finančných produktoch je najlepšia v kategórii poistných produktov, čo potvrdzuje aj najvyššia zhoda v poradí, ktoré som stanovila ja s celkovým výsledkami súťaže.
Pri rozhodovaní o určení poradia prvých troch miest finančných produktov v jednotlivých kategóriách som využívala primárne informácie z viacerých zdrojov. Predovšetkým to boli v kategórii poistných produktov všeobecné poistné podmienky nominovaných produktov, taktiež to boli výročné správy jednotlivých poisťovní, z ktorých som zisťovala aj celkové finančné zdravie jednotlivých komerčných poisťovní, ako aj analýzu slovenského finančného sektora, z ktorej som získala informácie o solventnosti poisťovní a relevantné informácie o rizikách, ktoré môžu ovplyvniť  podnikanie finančných inštitúcií.
Eva Kafková, Ekonomická univerzita Bratislava so sídlom v Košiciach

Keďže sa v našej spoločnosti dlhodobo zaoberáme predovšetkým riešením zabezpečenia osôb a vytvárania ich rezerv, tak sa dá povedať, že sa najviac orientujem v oblasti investičného životného poistenia, rizikového životného poistenia a v oblasti fondov, predovšetkým krátkodobých “rezervnotvorných “ a realitných investícií. Subjektívna spokojnosť s výsledkami v týchto jednotlivých kategóriách je veľmi vysoká. Dá sa povedať, že plne korešponduje s produktovým portfóliom, ktoré odporúčame našim klientom. Osobne som pozitívne prekvapený výsledkami v kategórii bežných účtov a elektronického bankovníctva, kde odborná porota potvrdila kvalitu direct bánk, dúfam len, že si tento názor čoskoro osvoja aj klienti.
Z hľadiska odborníka dlhodobo pôsobiaceho na finančnom trhu to bola predovšetkým kvalita, sila a stabilita finančnej spoločnosti, ktorá daný produkt ponúka. Keďže v mnohých prípadoch, predovšetkým v oblasti poistných produktov, sa jedná o prísľub služby pre klienta, tak je veľmi dôležité, kto tento prísľub dáva. Samozrejme, z praktického zákazníckeho hľadiska je to v druhom rade aj správny pomer ceny a kvality služby, ktorú klient potrebuje. Jedným z rozhodujúcich faktorov bola aj promptnosť pri vybavovaní poistných udalostí, resp. proklientský prístup pri riešení servisných potrieb klienta.
Marián Nemeš, Business & Financial Planners

Orientujem sa hlavne v kategóriách, s ktorými denne pracujem ako PZP, Kasko, Cestovné poistenie, Poistenie priemyslu, Poistenie podnikateľov.
Pre mňa ako sprostredkovateľa je podstatná rýchla odpoveď z poisťovne s ponukou poistenia pre klienta, či ide o jednoduchý produkt alebo o komplikovanejšie riziko, prehľadnú poistnú zmluvu, dobrú cenu a jednoduché vystavenie poistnej zmluvy. Vítam každú možnosť pripraviť si ponuku nezávisle od poisťovne, prípadne si vedieť vystaviť poistnú zmluvu a elektronicky ju zaslať do poisťovne (následne poštou podpísanú...), v závislosti od typu poistnej zmluvy.  Veľmi dôležitá pre mňa je aj skúsenosť pri likvidácii poistnej udalosti, pretože poisťujeme klientov pre prípad škody. Vtedy je dôležitá rýchla odozva poisťovne. Jednoduchý a rýchly spôsob nahlásenia škody a spätná väzba v priebehu likvidácie zo strany poisťovne.
Marek Dudáš, Superpoistenie

Zastupujem spoločnosť Universal maklérsky dom a.s., ktorá má vo svojom portfóliu všetky sektory finančného sprostredkovania. Najväčšia produkcia našej spoločnosti je v sektore poistenia a zaistenia, a táto kategória je mne osobne najbližšia. Pri hodnotení som podporil aj produkty poisťovní, ktoré majú menší podiel na trhu, ale ich produkty považujem za kvalitné. Celkovo možno povedať, že pri mojom hodnotení skoro v každej kategórií Zlatej mince 2013 bola podpora pre produkty, ktoré dostali tie najvyššie ocenenia poroty.
Pri rozhodovaní prihliadam hlavne na to, aké poistné krytie poskytujú jednotlivé produkty. Zameriavam sa na to, že ako sprostredkovateľ ponúkam klientovi v životnom poistení dlhodobé investovanie, a preto je dôležitý výber spoločnosti a produktu podľa požiadavky klienta. A práve toto sa premieta aj do môjho hodnotenia v Zlatej minci. V neživotných poisteniach je to aj o servise a o ponuke asistenčných služieb. Tieto kritéria sú dôležité aj v bankovom sektore.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

Pri mojom rozhodovaní sa vždy snažím zohľadniť originalitu produktu ako aj to, ako reaguje na potreby ľudí. Samozrejme, aj cena by mala byť primeraná. Oceňujem tiež, ak spoločnosť komunikuje produkt navonok zrozumiteľne a komplexne. Pripúšťam, čo sa týka spôsobu komunikácie, som viac menej konzervatívna.
Halka Tytykalová, Sme

Veľmi sa teším z kategórie Rizikové životné poistenie. Nielen preto, že výsledky zodpovedajú mojim preferenciám. Vždy som totiž tvrdil, že hlavnou úlohou poistenia je krytie rizík. Nie sporenie. Zlepšovanie ponuky práve v tejto kategórii vnímam ako pozitívny trend tak z pohľadu sprostredkovateľa, ako aj klienta. Zostáva len veriť, že nás nečakajú nezmyselné nariadenia Európskej únie, podobné smernici o rovnosti pohlaví, ktoré by tieto produkty opäť negatívne ovplyvnili.
Pri výbere u mňa rozhoduje jedinečnosť produktu na trhu. Aj to, či ponúka parametre, ktorým zodpovedá primeraná cena. Zaváži samozrejme aj pridaná hodnota pre klienta v podobe kvalitnej služby, ktorá je s produktom spojená. Napríklad pri poistení u mňa rozhoduje okrem poistných podmienok a ceny aj rýchlosť a korektnosť likvidácie poistných udalostí či rozsah ponúkaných asistenčných služieb pre klienta. Pri investíciách je pre mňa dôležitý solídny výnos pri nízkej volatilite. Ale tiež otvorenosť správcovskej spoločnosti pri poskytovaní informácií o jednotlivých fondoch.
Világi Peter, Medical & Financial Consulting

Najviac sa orientujem v poisteniach, úveroch a sporeniach, ale ako užívateľa ma zaujímajú bankové služby a termínované vklady. Čo sa týka výsledkov v uvedených kategóriách, moja voľba sa k nim priblížila na 60-80 %.
Kritéria pri rozhodovaní som uprednostňovala rôzne podľa toho, o aký produkt išlo. Boli to hlavne flexibilnosť, výhodnosť oproti iným produktom a inovácia.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

V hodnotení finančných produktov som sa zameral najmä na kategóriu investičných fondov, ktorých je v súčasnosti distribuovaných takmer 500. Zlatá minca a podobné hodnotenia pomáhajú retailovým investorom zorientovať sa v širokej škále ponúkaných fondov a môžu zohrať úlohu pri rozhodovaní o prípadných investíciách ich voľných zdrojov. Samozrejme, v oblasti investičných produktov platí zásada, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, a preto by aj retailoví klienti mali brať hodnotenie finančných produktov za minulé roky len ako jedno z kritérií svojich investičných rozhodnutí.
Som rád, že sa najmä v kategóriách investičných fondov moje hodnotenia vo veľkej miere zhodovali s názormi ostatných členov poroty. Pri rozhodovaní, ktorému produktu udelím hlas, som vychádzal z objektívnych a merateľných kritérií, najmä výkonnosť v primerane dlhom časovom horizonte v porovnaní s benchmarkom daného fondu a konkurenciou, poplatkové zaťaženie klienta, zloženie portfólia fondu, jeho veľkosť a likvidita. Dôležité je tiež optimálne nastavenie odvetvovej a regionálnej stratégie investovania vzhľadom na dané trhové podmienky.
Ján Foltán

Najviac sa orientujem v bankových produktoch. Výsledky sú podľa môjho názoru celkom v poriadku a približujú sa mojim preferenciám. Aj keď stanoviť poradie produktov bez jednotných a jasných kritérií nie je jednoduché.
Cena, inovácia, zrozumiteľnosť, dostupnosť.
Maroš Ovčarik, analytik bankových produktov

Najbližšie je mi kategória životného poistenia. Z časti kopírovala moje preferencie.
Parametre a obchodné podmienky produktu, skúsenosti s finančnou inštitúciou a osobné skúsenosti s produktom.
Tomáš Kročian, Fin Consulting

Orientujem sa vo všetkých kategóriách. Výsledky v niektorých kategóriách sú pre mňa prekvapením. Niektoré produkty by som do prvej trojky vôbec nezaradil a predsa boli ocenené. Nie je dôležité, či sa približujú mojim preferenciám. Ide predsa o posúdenie produktu ako takého podľa kritérií.
Prospešnosť produktu pre klienta, dostupnosť, transparentnosť, inovatívnosť.
Juraj Sokol

Vzhľadom na moje profesionálne zameranie sa najviac orientujem v bankových produktoch (účty, bankové karty, vklady, úvery), tiež v poistení vozidiel a majetku. S výsledkami v týchto kategóriách som spokojný, i keď nie vždy zodpovedali mojim preferenciám.
Z odporúčaných kritérií som kládol dôraz najmä na prospešnosť pre klienta a vzhľadom na veľkú ponuku v jednotlivých produktoch uprednostňujem unikátnosť, resp. inovatívnosť produktu.
Andrej Révay, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

V oblasti poistenia, resp. poisťovníctva pracujem niekoľko rokov a na dennej báze sa stretávam s rôznymi produktmi rôznych poisťovní v danej oblasti.
Ak človek pracuje v danej oblasti a venuje sa jej profesionálne, tak vie určiť, ktoré produkty sú obľúbené, a ktoré majú naozaj prínos pre klienta. S konečnými výsledkami som spokojný, keďže odzrkadľujú aj moje preferencie, podľa ktorých som uskutočnil výber vhodných kandidátov na popredné miesta.
Pri rozhodovaní, ktorý produkt je lepší a ktorý horší, neexistuje podľa môjho názoru konkrétne meradlo. Myslím si, že neexistujú zlé a dobré produkty, záleží iba na tom, čo vie daný produkt a jeho spoločnosť ponúknuť, a ako to dokáže predať. Pri rozhodovaní zohrala významnú úlohu moja skúsenosť s danými produktmi, ale taktiež aj reklamná kampaň a jej spôsob komunikácie s klientom. Taktiež nezanedbateľnú rolu pri výbere tvorí komunikácia s poisťovňou, ktorá ovplyvňuje preferencie.
Marcel Blažek, K Finance

K hodnoteniu  jednotlivých produktov pristupujem osobitne podľa interných produktových analýz našej spoločnosti. Zavážia aj dlhoročné skúsenosti s jednotlivými finančnými inštitúciami.
Erika Süčová, Broker Consulting

Najviac sa orientujem v kategóriách týkajúcich sa investičných fondov. S výsledkami nie som príliš spokojný. Porovnávanie kvality fondov je exaktná číselná záležitosť, nie je to o pocite z komunikácie, z reklamy, alebo výstrelok módneho trendu.
Najčastejší ukazovateľ, ktorý sa používa na porovnanie, je pomer priemernej výkonnosti k volatilite, ktorý fond dosahuje pre dané časové obdobie. Keďže fondové kategórie v tejto súťaži nemajú bližšie rozčlenenie, tak v ponuke vidíme neporovnateľné fondy rôzneho sektorového alebo regionálneho zamerania. Takisto nie je stanovený investičný horizont, ktorý má byť porovnávaný.
Pri mojom hodnotení som bral do úvahy len množinu porovnateľných fondov bez sektorového zamerania. V prípade akciových a realitných fondov som bral do úvahy len globálne zamerané fondy, v prípade dlhopisových fondov voľnejšie zamerané fondy, či už na government alebo corporate sektor a v prípade peňažných fondov len fondy s kvalitou portfólia na úrovni investičného ratingu, hoci aj v tejto kategórii fondov sa vyskytujú určite derivátové techniky zamerané na rating a splatnosť. Následne som porovnával výkonnosť fondov na ročnom, trojročnom a päťročnom horizonte, s dôrazom na trojročný horizont. Na prvom mieste u mňa teda skončil najvýkonnejší fond v tomto priereze.
Roman Scherhaufer, European investment centre

Najviac mi je blízke mobilné bankovníctvo a všetko, čo je spojené s modernou technológiou. To však zahŕňa viacero kategórií v Zlatej minci.
Ondrej Macko, PC Revue

Vzhľadom na moju odbornú profiláciu i pôsobenie v bankovej praxi sa najlepšie orientujem oblasti bankových produktov pre segment retailu, či už ide o depozitné, úverové produkty, či produkty elektronického bankovníctva a platobné karty. Vo väčšine kategórií sa celkové výsledky približujú mojim preferenciám.
Voľba kritérií je diferencovaná podľa typu produktu. Pri sporiacich a termínových vkladoch je rozhodujúcim kritériom možné zhodnotenie zdrojov pri zohľadnení viazanosti. Pri úveroch celkové náklady spojené s ich poskytnutím a dostupnosť úveru. Pri platobných kartách – poplatky, funkcionality a zabezpečenie. Pri službách elektronického bankovníctva – bezpečnosť, prehľadnosť používateľského prostredia. V podstate racionálny spotrebiteľ hodnotí pomer kvality (hodnoty) a ceny. Samozrejme, pri hodnotení produktov zo strany klienta sa okrem objektívnej stránky zohľadňuje aj subjektívny pohľad klienta (t.j. osobné preferencie).
Viktória Ďurajová, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica

TotalMoney.sk je internetová stránka zameraná na nezávislé porovnanie bankových sporiacich produktov, bežných účtov, kreditných kariet, hypoték, úverov, nebankových pôžičiek a poistných produktov určených pre obyvateľov, a tiež na porovnanie cien elektriny a plynu pre domácnosti. Ako porovnávacia stránka sa snažíme čo najviac poznať každý produkt, ktorý je súčasťou nášho porovnávania. Sledujeme, koľko času trávia návštevníci stránky pri jednotlivých produktoch, ktoré ich zaujímajú viac, ktoré menej, a tieto údaje následne vyhodnocujeme. Výsledky Zlatej mince do veľkej miery kopírujú správanie sa klientov na stránke.
Podstatou každého produktu je uspokojenie niečej potreby. Čím ma produkt lepšie parametre (napr. úroky, poplatky, cenu, doplnkové služby), tým lepšie dokáže konkrétnu potrebu uspokojiť. Pri zostavovaní rebríčkov sme sa v prvom rade riadili porovnaním rozhodujúcich parametrov daného produktu s konkurenčnými produktmi.
Peter Kolárik, TotalMoney

Na finančnom trhu som začínal moju profesijnú kariéru v roku 2000 v poisťovníctve. Z tohto dôvodu mám najbližšie ku kategóriám poistných produktov, viac k neživotným produktom – PZP, kasko a majetkové poistenie, a to vzhľadom aj na moje pôsobenie vo vedení Univerzálnej maklérskej spoločnosti, s.r.o., člena skupiny GrECo, kde tvoria uvedené produkty dominantnú časť produkcie, a vďaka čomu mám možnosť každodenne získavať s týmito produktmi bohaté skúseností.
V produktových kategóriách, v ktorých som hlasoval, predovšetkým v prípade poistných produktov, som s výsledkami spokojný, pretože konečné výsledky Zlatej mince 2013 do veľkej miery kopírujú aj moje osobné preferencie.
Pri mojom rozhodovaní som okrem kvality konkrétneho produktu, čo sa týka rozsahu a limitov krytia požadovaných rizík, možnosti voľby pripoistení, spoluúčasti, či asistenčných služieb, hodnotil aj optimálnu cenu vzhľadom na druh poistenia, a určite aj praktické skúsenosti s poskytovaným servisom poisťovní v prípade likvidácie poistných udalostí.
Viaceré z ocenených produktov, ktoré získali môj hlas člena poroty a vo svojich kategóriách skončili v Zlatej minci na stupňoch víťazov, mám aj ja osobne uzatvorené. Potešilo ma, že viacerí členovia poroty vyjadrili vo svojom hodnotení podobný názor ako ja.
Zdenko Banci, Univerzálna maklérska spoločnosť

Kľúčová je pre mňa oblasť bankovníctva a investovania, v čom vidím neustály pokrok v nových produktoch. Myslím si, že každý víťaz si zaslúži túto poctu vzhľadom na dlhodobú stabilitu a inovácie v produktovom rade.
Kvalita, stabilita a história.
Valér Demjan, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica

Spoločnosť DELUVIS sa zaoberá finančným poradenstvom vo všetkých oblastiach finančného trhu. Mojou parketou sú poistné produkty, a preto kategórie mne najbližšie sú investičné životné poistenie, rizikové životné poistenie a poistenie majetku. Myslím si, že výsledky zodpovedajú kvalite produktov na slovenskom trhu a zhodujú sa aj s mojim hodnotením.
Základným kritériom hodnotenia je pre mňa vždy vzájomná kombinácia troch, pre klienta najdôležitejších, vlastností poistenia. A to -  krytie rizík, cena a kvalita likvidácie poistných udalostí. Každý klient má iné požiadavky, iné možnosti ako aj iný kapitál, nie je preto možné všeobecne povedať, ktorý produkt je najlepší. Každého klienta je potrebné posudzovať individuálne, a vhodný produkt preňho nemusí byť vždy ten, ktorý je všeobecne považovaný za najlepší. Preto som sa rozhodovala ešte podľa toho, ktorý produkt je najvariabilnejší a najflexibilnejší, teda pri vhodnom navolení poistných súm a rizík použiteľný u najväčšieho množstva klientov.
Miriam Štaffová, Deluvis

Najviac sa orientujem v problematike úverov na bývanie. Sme spoločnosťou špecializujúcou sa výlučne na segment financovania bývania, resp. financovania kúpy nehnuteľností.
Moja spokojnosť s výsledkami ankety „Zlatá minca 2013“ – dovolím si tvrdiť, že výsledky plne korešpondujú s mojimi preferenciami, a myslím si, že i s kvalitou jednotlivých produktov na trhu. 
Pri mojom rozhodovaní pri hlasovaní o „naj“ produkt v kategórií úverov na bývanie som vychádzal predovšetkým z praxe. Myslím, že trh je najlepší regulátor.
Dobrý produkt musí byť predovšetkým jednoduchý, prehľadný a dostupný čo najširšiemu okruhu klientov. Samozrejme, keďže sa bavíme o úveroch na bývanie, čo je v prípade väčšiny klientov produkt „na celý život“, musí byť i dostatočne variabilný tak, aby ho bolo možné prispôsobiť jednotlivým zmenám, ktoré v životoch klientov nastávajú.
Karel Kettner, Hypomaklér
ruka s origami_2.jpgV ktorej kategórii sa orientujete najviac?

V ktorej kategorii sa orientujete najviac.jpg
Člen odbornej poroty, pán Peter Világi  © Braňo Konečný
Aká je vaša spokojnosť s výsledkami v tejto kategórii? Približujú sa vašim preferenciám? Ktoré kritérium zohrávalo najväčšiu úlohu pri vašom rozhodovaní?

Orientujem sa predovšetkým v oblasti poisťovníctva, a teda jednotlivé kategórie poistenia, či už životného alebo neživotného, sú mi známe.  Výsledky hlasovania poroty Zlatá minca nie sú úplne totožné s mojim poradím či preferenciami, ale myslím si, že na ocenených miestach nie sú produkty, ktoré by tam vyslovene nepatrili.
V poistení je zainteresovaných viacero zmluvných strán (poisťovňa, poistník, sprostredkovateľ, oprávnené osoby...) a dôležitá je ich rovnováha. Pri hodnotení je podstatné sledovať možné benefity a plnenia, ktoré produkt finančného ústavu prináša klientovi, pretože on je ten, pre koho sú produkty určené a komu sú predávané. Klient je účastník, ktorý očakáva službu práve vtedy, keď nastane udalosť s negatívnym vplyvom.
Martin Kosztolanyi, aktuár (poistný matematik)

Ako každoročne majú výsledky ankety značnú informačnú hodnotu pre potenciálnych klientov, pretože poskytujú rýchle informácie o výhodnosti jednotlivých produktov finančného trhu. Niektoré produkty sa dlhodobo umiestňujú na popredných priečkach, ale dobré je, že sa objavili aj nové inovatívne produkty. Predpokladám, že výsledky sú inšpirujúce aj pre viaceré zúčastnené inštitúcie pri skvalitňovaní a rozširovaní portfólia ich produktov.
Rudolf Sivák, Ekonomická univerzita Bratislava

Zrozumiteľnosť produktu pre obyčajného spotrebiteľa, využiteľnosť, kvalita a praktickosť.
Jindřich Bardon, Median SK

Moja orientácia vo finančných produktoch je najlepšia v kategórii poistných produktov, čo potvrdzuje aj najvyššia zhoda v poradí, ktoré som stanovila ja s celkovým výsledkami súťaže.
Pri rozhodovaní o určení poradia prvých troch miest finančných produktov v jednotlivých kategóriách som využívala primárne informácie z viacerých zdrojov. Predovšetkým to boli v kategórii poistných produktov všeobecné poistné podmienky nominovaných produktov, taktiež to boli výročné správy jednotlivých poisťovní, z ktorých som zisťovala aj celkové finančné zdravie jednotlivých komerčných poisťovní, ako aj analýzu slovenského finančného sektora, z ktorej som získala informácie o solventnosti poisťovní a relevantné informácie o rizikách, ktoré môžu ovplyvniť  podnikanie finančných inštitúcií.
Eva Kafková, Ekonomická univerzita Bratislava so sídlom v Košiciach

Keďže sa v našej spoločnosti dlhodobo zaoberáme predovšetkým riešením zabezpečenia osôb a vytvárania ich rezerv, tak sa dá povedať, že sa najviac orientujem v oblasti investičného životného poistenia, rizikového životného poistenia a v oblasti fondov, predovšetkým krátkodobých “rezervnotvorných “ a realitných investícií. Subjektívna spokojnosť s výsledkami v týchto jednotlivých kategóriách je veľmi vysoká. Dá sa povedať, že plne korešponduje s produktovým portfóliom, ktoré odporúčame našim klientom. Osobne som pozitívne prekvapený výsledkami v kategórii bežných účtov a elektronického bankovníctva, kde odborná porota potvrdila kvalitu direct bánk, dúfam len, že si tento názor čoskoro osvoja aj klienti.
Z hľadiska odborníka dlhodobo pôsobiaceho na finančnom trhu to bola predovšetkým kvalita, sila a stabilita finančnej spoločnosti, ktorá daný produkt ponúka. Keďže v mnohých prípadoch, predovšetkým v oblasti poistných produktov, sa jedná o prísľub služby pre klienta, tak je veľmi dôležité, kto tento prísľub dáva. Samozrejme, z praktického zákazníckeho hľadiska je to v druhom rade aj správny pomer ceny a kvality služby, ktorú klient potrebuje. Jedným z rozhodujúcich faktorov bola aj promptnosť pri vybavovaní poistných udalostí, resp. proklientský prístup pri riešení servisných potrieb klienta.
Marián Nemeš, Business & Financial Planners

Orientujem sa hlavne v kategóriách, s ktorými denne pracujem ako PZP, Kasko, Cestovné poistenie, Poistenie priemyslu, Poistenie podnikateľov.
Pre mňa ako sprostredkovateľa je podstatná rýchla odpoveď z poisťovne s ponukou poistenia pre klienta, či ide o jednoduchý produkt alebo o komplikovanejšie riziko, prehľadnú poistnú zmluvu, dobrú cenu a jednoduché vystavenie poistnej zmluvy. Vítam každú možnosť pripraviť si ponuku nezávisle od poisťovne, prípadne si vedieť vystaviť poistnú zmluvu a elektronicky ju zaslať do poisťovne (následne poštou podpísanú...), v závislosti od typu poistnej zmluvy.  Veľmi dôležitá pre mňa je aj skúsenosť pri likvidácii poistnej udalosti, pretože poisťujeme klientov pre prípad škody. Vtedy je dôležitá rýchla odozva poisťovne. Jednoduchý a rýchly spôsob nahlásenia škody a spätná väzba v priebehu likvidácie zo strany poisťovne.
Marek Dudáš, Superpoistenie

Zastupujem spoločnosť Universal maklérsky dom a.s., ktorá má vo svojom portfóliu všetky sektory finančného sprostredkovania. Najväčšia produkcia našej spoločnosti je v sektore poistenia a zaistenia, a táto kategória je mne osobne najbližšia. Pri hodnotení som podporil aj produkty poisťovní, ktoré majú menší podiel na trhu, ale ich produkty považujem za kvalitné. Celkovo možno povedať, že pri mojom hodnotení skoro v každej kategórií Zlatej mince 2013 bola podpora pre produkty, ktoré dostali tie najvyššie ocenenia poroty.
Pri rozhodovaní prihliadam hlavne na to, aké poistné krytie poskytujú jednotlivé produkty. Zameriavam sa na to, že ako sprostredkovateľ ponúkam klientovi v životnom poistení dlhodobé investovanie, a preto je dôležitý výber spoločnosti a produktu podľa požiadavky klienta. A práve toto sa premieta aj do môjho hodnotenia v Zlatej minci. V neživotných poisteniach je to aj o servise a o ponuke asistenčných služieb. Tieto kritéria sú dôležité aj v bankovom sektore.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

Pri mojom rozhodovaní sa vždy snažím zohľadniť originalitu produktu ako aj to, ako reaguje na potreby ľudí. Samozrejme, aj cena by mala byť primeraná. Oceňujem tiež, ak spoločnosť komunikuje produkt navonok zrozumiteľne a komplexne. Pripúšťam, čo sa týka spôsobu komunikácie, som viac menej konzervatívna.
Halka Tytykalová, Sme

Veľmi sa teším z kategórie Rizikové životné poistenie. Nielen preto, že výsledky zodpovedajú mojim preferenciám. Vždy som totiž tvrdil, že hlavnou úlohou poistenia je krytie rizík. Nie sporenie. Zlepšovanie ponuky práve v tejto kategórii vnímam ako pozitívny trend tak z pohľadu sprostredkovateľa, ako aj klienta. Zostáva len veriť, že nás nečakajú nezmyselné nariadenia Európskej únie, podobné smernici o rovnosti pohlaví, ktoré by tieto produkty opäť negatívne ovplyvnili.
Pri výbere u mňa rozhoduje jedinečnosť produktu na trhu. Aj to, či ponúka parametre, ktorým zodpovedá primeraná cena. Zaváži samozrejme aj pridaná hodnota pre klienta v podobe kvalitnej služby, ktorá je s produktom spojená. Napríklad pri poistení u mňa rozhoduje okrem poistných podmienok a ceny aj rýchlosť a korektnosť likvidácie poistných udalostí či rozsah ponúkaných asistenčných služieb pre klienta. Pri investíciách je pre mňa dôležitý solídny výnos pri nízkej volatilite. Ale tiež otvorenosť správcovskej spoločnosti pri poskytovaní informácií o jednotlivých fondoch.
Világi Peter, Medical & Financial Consulting

Najviac sa orientujem v poisteniach, úveroch a sporeniach, ale ako užívateľa ma zaujímajú bankové služby a termínované vklady. Čo sa týka výsledkov v uvedených kategóriách, moja voľba sa k nim priblížila na 60-80 %.
Kritéria pri rozhodovaní som uprednostňovala rôzne podľa toho, o aký produkt išlo. Boli to hlavne flexibilnosť, výhodnosť oproti iným produktom a inovácia.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

V hodnotení finančných produktov som sa zameral najmä na kategóriu investičných fondov, ktorých je v súčasnosti distribuovaných takmer 500. Zlatá minca a podobné hodnotenia pomáhajú retailovým investorom zorientovať sa v širokej škále ponúkaných fondov a môžu zohrať úlohu pri rozhodovaní o prípadných investíciách ich voľných zdrojov. Samozrejme, v oblasti investičných produktov platí zásada, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, a preto by aj retailoví klienti mali brať hodnotenie finančných produktov za minulé roky len ako jedno z kritérií svojich investičných rozhodnutí.
Som rád, že sa najmä v kategóriách investičných fondov moje hodnotenia vo veľkej miere zhodovali s názormi ostatných členov poroty. Pri rozhodovaní, ktorému produktu udelím hlas, som vychádzal z objektívnych a merateľných kritérií, najmä výkonnosť v primerane dlhom časovom horizonte v porovnaní s benchmarkom daného fondu a konkurenciou, poplatkové zaťaženie klienta, zloženie portfólia fondu, jeho veľkosť a likvidita. Dôležité je tiež optimálne nastavenie odvetvovej a regionálnej stratégie investovania vzhľadom na dané trhové podmienky.
Ján Foltán

Najviac sa orientujem v bankových produktoch. Výsledky sú podľa môjho názoru celkom v poriadku a približujú sa mojim preferenciám. Aj keď stanoviť poradie produktov bez jednotných a jasných kritérií nie je jednoduché.
Cena, inovácia, zrozumiteľnosť, dostupnosť.
Maroš Ovčarik, analytik bankových produktov

Najbližšie je mi kategória životného poistenia. Z časti kopírovala moje preferencie.
Parametre a obchodné podmienky produktu, skúsenosti s finančnou inštitúciou a osobné skúsenosti s produktom.
Tomáš Kročian, Fin Consulting

Orientujem sa vo všetkých kategóriách. Výsledky v niektorých kategóriách sú pre mňa prekvapením. Niektoré produkty by som do prvej trojky vôbec nezaradil a predsa boli ocenené. Nie je dôležité, či sa približujú mojim preferenciám. Ide predsa o posúdenie produktu ako takého podľa kritérií.
Prospešnosť produktu pre klienta, dostupnosť, transparentnosť, inovatívnosť.
Juraj Sokol

Vzhľadom na moje profesionálne zameranie sa najviac orientujem v bankových produktoch (účty, bankové karty, vklady, úvery), tiež v poistení vozidiel a majetku. S výsledkami v týchto kategóriách som spokojný, i keď nie vždy zodpovedali mojim preferenciám.
Z odporúčaných kritérií som kládol dôraz najmä na prospešnosť pre klienta a vzhľadom na veľkú ponuku v jednotlivých produktoch uprednostňujem unikátnosť, resp. inovatívnosť produktu.
Andrej Révay, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

V oblasti poistenia, resp. poisťovníctva pracujem niekoľko rokov a na dennej báze sa stretávam s rôznymi produktmi rôznych poisťovní v danej oblasti.
Ak človek pracuje v danej oblasti a venuje sa jej profesionálne, tak vie určiť, ktoré produkty sú obľúbené, a ktoré majú naozaj prínos pre klienta. S konečnými výsledkami som spokojný, keďže odzrkadľujú aj moje preferencie, podľa ktorých som uskutočnil výber vhodných kandidátov na popredné miesta.
Pri rozhodovaní, ktorý produkt je lepší a ktorý horší, neexistuje podľa môjho názoru konkrétne meradlo. Myslím si, že neexistujú zlé a dobré produkty, záleží iba na tom, čo vie daný produkt a jeho spoločnosť ponúknuť, a ako to dokáže predať. Pri rozhodovaní zohrala významnú úlohu moja skúsenosť s danými produktmi, ale taktiež aj reklamná kampaň a jej spôsob komunikácie s klientom. Taktiež nezanedbateľnú rolu pri výbere tvorí komunikácia s poisťovňou, ktorá ovplyvňuje preferencie.
Marcel Blažek, K Finance

K hodnoteniu  jednotlivých produktov pristupujem osobitne podľa interných produktových analýz našej spoločnosti. Zavážia aj dlhoročné skúsenosti s jednotlivými finančnými inštitúciami.
Erika Süčová, Broker Consulting

Najviac sa orientujem v kategóriách týkajúcich sa investičných fondov. S výsledkami nie som príliš spokojný. Porovnávanie kvality fondov je exaktná číselná záležitosť, nie je to o pocite z komunikácie, z reklamy, alebo výstrelok módneho trendu.
Najčastejší ukazovateľ, ktorý sa používa na porovnanie, je pomer priemernej výkonnosti k volatilite, ktorý fond dosahuje pre dané časové obdobie. Keďže fondové kategórie v tejto súťaži nemajú bližšie rozčlenenie, tak v ponuke vidíme neporovnateľné fondy rôzneho sektorového alebo regionálneho zamerania. Takisto nie je stanovený investičný horizont, ktorý má byť porovnávaný.
Pri mojom hodnotení som bral do úvahy len množinu porovnateľných fondov bez sektorového zamerania. V prípade akciových a realitných fondov som bral do úvahy len globálne zamerané fondy, v prípade dlhopisových fondov voľnejšie zamerané fondy, či už na government alebo corporate sektor a v prípade peňažných fondov len fondy s kvalitou portfólia na úrovni investičného ratingu, hoci aj v tejto kategórii fondov sa vyskytujú určite derivátové techniky zamerané na rating a splatnosť. Následne som porovnával výkonnosť fondov na ročnom, trojročnom a päťročnom horizonte, s dôrazom na trojročný horizont. Na prvom mieste u mňa teda skončil najvýkonnejší fond v tomto priereze.
Roman Scherhaufer, European investment centre

Najviac mi je blízke mobilné bankovníctvo a všetko, čo je spojené s modernou technológiou. To však zahŕňa viacero kategórií v Zlatej minci.
Ondrej Macko, PC Revue

Vzhľadom na moju odbornú profiláciu i pôsobenie v bankovej praxi sa najlepšie orientujem oblasti bankových produktov pre segment retailu, či už ide o depozitné, úverové produkty, či produkty elektronického bankovníctva a platobné karty. Vo väčšine kategórií sa celkové výsledky približujú mojim preferenciám.
Voľba kritérií je diferencovaná podľa typu produktu. Pri sporiacich a termínových vkladoch je rozhodujúcim kritériom možné zhodnotenie zdrojov pri zohľadnení viazanosti. Pri úveroch celkové náklady spojené s ich poskytnutím a dostupnosť úveru. Pri platobných kartách – poplatky, funkcionality a zabezpečenie. Pri službách elektronického bankovníctva – bezpečnosť, prehľadnosť používateľského prostredia. V podstate racionálny spotrebiteľ hodnotí pomer kvality (hodnoty) a ceny. Samozrejme, pri hodnotení produktov zo strany klienta sa okrem objektívnej stránky zohľadňuje aj subjektívny pohľad klienta (t.j. osobné preferencie).
Viktória Ďurajová, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica

TotalMoney.sk je internetová stránka zameraná na nezávislé porovnanie bankových sporiacich produktov, bežných účtov, kreditných kariet, hypoték, úverov, nebankových pôžičiek a poistných produktov určených pre obyvateľov, a tiež na porovnanie cien elektriny a plynu pre domácnosti. Ako porovnávacia stránka sa snažíme čo najviac poznať každý produkt, ktorý je súčasťou nášho porovnávania. Sledujeme, koľko času trávia návštevníci stránky pri jednotlivých produktoch, ktoré ich zaujímajú viac, ktoré menej, a tieto údaje následne vyhodnocujeme. Výsledky Zlatej mince do veľkej miery kopírujú správanie sa klientov na stránke.
Podstatou každého produktu je uspokojenie niečej potreby. Čím ma produkt lepšie parametre (napr. úroky, poplatky, cenu, doplnkové služby), tým lepšie dokáže konkrétnu potrebu uspokojiť. Pri zostavovaní rebríčkov sme sa v prvom rade riadili porovnaním rozhodujúcich parametrov daného produktu s konkurenčnými produktmi.
Peter Kolárik, TotalMoney

Na finančnom trhu som začínal moju profesijnú kariéru v roku 2000 v poisťovníctve. Z tohto dôvodu mám najbližšie ku kategóriám poistných produktov, viac k neživotným produktom – PZP, kasko a majetkové poistenie, a to vzhľadom aj na moje pôsobenie vo vedení Univerzálnej maklérskej spoločnosti, s.r.o., člena skupiny GrECo, kde tvoria uvedené produkty dominantnú časť produkcie, a vďaka čomu mám možnosť každodenne získavať s týmito produktmi bohaté skúseností.
V produktových kategóriách, v ktorých som hlasoval, predovšetkým v prípade poistných produktov, som s výsledkami spokojný, pretože konečné výsledky Zlatej mince 2013 do veľkej miery kopírujú aj moje osobné preferencie.
Pri mojom rozhodovaní som okrem kvality konkrétneho produktu, čo sa týka rozsahu a limitov krytia požadovaných rizík, možnosti voľby pripoistení, spoluúčasti, či asistenčných služieb, hodnotil aj optimálnu cenu vzhľadom na druh poistenia, a určite aj praktické skúsenosti s poskytovaným servisom poisťovní v prípade likvidácie poistných udalostí.
Viaceré z ocenených produktov, ktoré získali môj hlas člena poroty a vo svojich kategóriách skončili v Zlatej minci na stupňoch víťazov, mám aj ja osobne uzatvorené. Potešilo ma, že viacerí členovia poroty vyjadrili vo svojom hodnotení podobný názor ako ja.
Zdenko Banci, Univerzálna maklérska spoločnosť

Kľúčová je pre mňa oblasť bankovníctva a investovania, v čom vidím neustály pokrok v nových produktoch. Myslím si, že každý víťaz si zaslúži túto poctu vzhľadom na dlhodobú stabilitu a inovácie v produktovom rade.
Kvalita, stabilita a história.
Valér Demjan, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica

Spoločnosť DELUVIS sa zaoberá finančným poradenstvom vo všetkých oblastiach finančného trhu. Mojou parketou sú poistné produkty, a preto kategórie mne najbližšie sú investičné životné poistenie, rizikové životné poistenie a poistenie majetku. Myslím si, že výsledky zodpovedajú kvalite produktov na slovenskom trhu a zhodujú sa aj s mojim hodnotením.
Základným kritériom hodnotenia je pre mňa vždy vzájomná kombinácia troch, pre klienta najdôležitejších, vlastností poistenia. A to -  krytie rizík, cena a kvalita likvidácie poistných udalostí. Každý klient má iné požiadavky, iné možnosti ako aj iný kapitál, nie je preto možné všeobecne povedať, ktorý produkt je najlepší. Každého klienta je potrebné posudzovať individuálne, a vhodný produkt preňho nemusí byť vždy ten, ktorý je všeobecne považovaný za najlepší. Preto som sa rozhodovala ešte podľa toho, ktorý produkt je najvariabilnejší a najflexibilnejší, teda pri vhodnom navolení poistných súm a rizík použiteľný u najväčšieho množstva klientov.
Miriam Štaffová, Deluvis

Najviac sa orientujem v problematike úverov na bývanie. Sme spoločnosťou špecializujúcou sa výlučne na segment financovania bývania, resp. financovania kúpy nehnuteľností.
Moja spokojnosť s výsledkami ankety „Zlatá minca 2013“ – dovolím si tvrdiť, že výsledky plne korešpondujú s mojimi preferenciami, a myslím si, že i s kvalitou jednotlivých produktov na trhu. 
Pri mojom rozhodovaní pri hlasovaní o „naj“ produkt v kategórií úverov na bývanie som vychádzal predovšetkým z praxe. Myslím, že trh je najlepší regulátor.
Dobrý produkt musí byť predovšetkým jednoduchý, prehľadný a dostupný čo najširšiemu okruhu klientov. Samozrejme, keďže sa bavíme o úveroch na bývanie, čo je v prípade väčšiny klientov produkt „na celý život“, musí byť i dostatočne variabilný tak, aby ho bolo možné prispôsobiť jednotlivým zmenám, ktoré v životoch klientov nastávajú.
Karel Kettner, Hypomaklér
ruka s origami_2.jpg